AVÍS LEGAL

En accedir i utilitzar aquest servei, vostè accepta i accedeix a estar obligat pels termes i disposicions d'aquest acord. Així mateix, en utilitzar aquests serveis particulars, vostè estarà subjecte a tota regla o guia d'ús corresponent que s'hagi publicat per a aquests serveis. Tota participació en aquest servei constituirà l'acceptació d'aquest acord.

Si no accepta complir amb l'anterior, per favor, no ho utilitzi.

Segons l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI), de forma obligatòria, permanent, fàcil, directa i gratuïta, T'INFORMEM:


POLITICA DE PRIVADESA

 

Responsable del tractament de les teves dades:

 

Identitat: RESKYT ONLINE SL

DNI-NIF:  B25767773

Adreça postal: C/ Polígon Industrial, Nau 48

25243 El Palau d'Anglesola   (Lleida)

Telèfon: 902 731 998

Correu electrònic: [email protected]

Delegat Protecció de dades: Eric Corbella Sàlvia

Contacte DPD:www.reskyt.com

https://www.reskyt.com/legal/

 

Inscrita la societat en el Registre Mercantil de Lleida, tom 1360, foli 97, fulla L27278.

 

2.- Quin és la finalitat del tractament de les teves dades personals?

 

En www.reskyt.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

 

 • Amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.
 • Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
 • Poder oferir-li els nostres productes i serveis d'acord amb els seus interessos.
 • Millorar la seva experiència d'usuari.

 

Per complir aquestes finalitats elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada.

 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base dels perfils de la base de dades.

 

Sí s'enviaran correus electrònics automatitzats, prèviament programats pel titular de les dades o dels seus proveïdors de serveis o assalariats, amb la finalitat d'enviar la informació de les novetats, i dels productes comercials que s'oferiran a través d'aquesta web, tant si estan allotjats en ella com en plataformes de tercers proveïdors d'aquest servei.

 

També utilitzarem tot tipus de cookies que considerem adequats a la nostra marca personal.

 

3.- Per quant temps conservarem les teves dades?

 

Les dades personals proporcionades a la web www.reskyt.com es conservaran durant un termini de deu anys a partir de l'última confirmació del seu interès. També es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil. Es faran desaparèixer quan se sol·liciti la seva supressió o portabilitat per l'interessat.

 

4.- Legitimació

 

El tractament de les seves dades personals és necessari per al compliment de les obligacions legals derivades del Reial decret 1720/2001 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

 

La base legal per al tractament de les teves dades és l'execució de la subscripció online al formulari de contacte de la web www.reskyt.com així com l'accés a tots els productes adquirits en aquesta web.

 

L'oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se't sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de serveis o el lliurament de productes pendents.

 

5.- Destinataris als quals es comunicaran les teves dades

Les dades recollides a través d'aquesta web es comunicaran a altres empreses del grup empresarial per a finalitats administratives interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

RESKYT ONLINE SL i a qui es comuniquin les dades disposaran de normes corporatives vinculants aprovades pel Comitè Europeu de protecció de dades i disponibles en http://www.reskyt.com/legal

 

RESKYT ONLINE SL contracta la seva infraestructura virtual a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield.

 

 

6.- Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si RESKYT ONLINE SL està tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

RESKYT ONLINE SL deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

7.- Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en RESKYT ONLINE SL procedeixen o bé de la pròpia web, correu electrònic, missatgeria instantània o correu postal de la nostra empresa o d'empreses del grup.

Les categories de dades que tractem són:

 • Dades d'identificació
 • Codis o claus d'identificació
 • Adrecis postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

També informem que no obtenim dades especialment protegides de forma habitual.

Si arriben a la nostra empresa dades especialment protegides els protegirem d'acord amb la normativa vigent.

 

CONDICIONS DE CONTRATACION

A través d'aquestes condicions legals de contractació, posem a la disposició del consumidor la informació pre-contractual a la qual es refereix l'article 6 de la Directiva 2011/83.

 

PRIMERA.- IDENTIFICACION

A la pàgina www.reskyt.com aquestes contractant realment amb RESKYT ONLINE SL,   NIF nº B25767773 amb les dades de contacte i domicili que figuren en aquesta web.

Rebo la correspondència física en Polígon Industrial, Nau 48 25243 Palau d’Anglesola (Lleida) i els correus en [email protected]

SEGONA.- PRODUCTES I PREUS

Reskyt és un desenvolupador d'aplicacions que publica, mitjançant la seva plataforma en els markets de Google Play, App Store i Windows Phone. Reskyt també és un desenvolupador de pàgines web mitjançant la seva plataforma allotjades en els nostres servidors. Reskyt també subcontracta mitjançant proveïdors la creació d'eCommerce  publicats en els servidors dels nostres proveïdors. Reskyt també subcontracta amb proveïdors la creació de dominis i comptes de correu.

Els preus dels serveis o productes mostrats a la nostra web s'indiquen en euros i no inclouen l'IVA.

Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal.

El seu termini de validesa té efectivitat mentre apareixen en la seva pantalla.

Aquestes ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense previ avís.

 

TERCERA.-  CONTRACTE PER A l'ÚS DE LA PLATAFORMA RESKYT

I.- L'empresa RESKYT ONLINE SL és EL FABRICANT d'una plataforma denominada Reskyt, per oferir serveis creació d'App i de pàgines web a qualsevol tipus d'empresa.

II.- El CLIENT és l'empresa o particular que adquireix el dret d'ús de la plataforma i que paga per això una quota anual.

III.- El DISTRIBUÏDOR és una empresa autoritzada mitjançant contracte a comercialitzar els serveis de la plataforma Reskyt.

 

OBJECTE DEL CONTRACTE

L'acceptació per part del client de totes les condicions genera el dret a l'ús de la plataforma Reskyt sota els termes establerts als diferents apartats a les quals el client dóna la seva conformitat amb l'acceptació electrònica de les mateixes.

El fabricant en determinats casos comercialitza l'ús de la plataforma Reskyt a clients a través del seu canal de distribució. En aquest cas els distribuïdors ostenten el dret a donar altes d'ús als seus clients en l'esmentada plataforma.

 

CONDICIONS D'ÚS

En la present el client s'identifica mitjançant Usuari i password, facilitat prèviament pel Fabricant o si escau pel Distribuïdor.

Una vegada identificat el client, se li presenta una venda emergent amb el contingut del present contracte. En aquesta pàgina s'estableixen les condicions d'ús a partir de les quals El Client ha d'utilitzar la plataforma com a usuari registrat.

Llegeixi les presents condicions detingudament abans de començar a usar-la. L'ús de qualsevol part de la plataforma constitueix l'acceptació de les presents Condicions d'ús. Aquesta acceptació entra en vigor amb el primer ús de la Plataforma.

 

En cas de no estar d'acord amb l'establert en les presents Condicions d'ús, ha de cessar el seu ús de la Plataforma de forma immediata.

El present contracte té una durada anual prorrogable tàcitament si cap de les parts en el termini previ d'un mes abans del venciment no notifica a l'altra part la seva intenció de rescindir-ho.

En cadascuna d'aquestes prorrogues ens reservem el dret de modificar les presents condicions d'ús sense notificació prèvia. És la seva responsabilitat revisar de forma regular la informació publicada online amb l'objectiu de conèixer a temps els canvis realitzats.

L'ús ininterromput de la plataforma una vegada publicats els canvis constitueix la seva acceptació de les Condicions d'ús esmenades.

L'usuari es responsabilitza de qualsevol accés a la Plataforma efectuat des de la seva connexió a internet i de la informació facilitada a altres persones respecte a les presents Condicions d'ús.

L'usuari no podrà utilitzar la Plataforma, ni introduir en ella, ni traslladar a un altre usuari qualsevol contingut o informació que:

 1. a) Incompleixi cap llei, estatut, norma o reglament.
 2. b) Sigui fraudulent o criminal.
 3. c) Sigui Il·legal
 4. d) Pugui resultar obscè, indecent, pornogràfic, racista, sexista, discriminatori, amenaçador, maliciós, abusiu, amenaçador, difamatori o fals.
 5. i) Fingeixi ser una altra persona, empresa, entitat o cos, o distorsioni la relació amb qualsevol d'aquests.
 6. f) Infringeixi o violi els drets d'autor o de propietat intel·lectual (incloent sense limitar els drets d'autor, de marca registrada o de transmissió).
 7. g) Pugui ser contrari als nostres interessos.
 8. h) Sigui contrari a qualsevol norma o requisit específics dels estipulats en la Plataforma relatius a una part o a la totalitat de la mateixa.
 9. i) Impliqui l'ús, el lliurament o la transmissió de virus, correus electrònics no desitjats, troyanos, portes de captura, paranys, ous de Pasqua, cucs, bombes de temps, cancell boots o qualsevol rutina de programació que tingui com a finalitat danyar, interferir perjudicialment, interceptar clandestinament o expropiar qualsevol sistema, dada o informació personal.

Mitjançant l'acceptació de les presents condicions, concedeix al Fabricador una llicència irrevocable, gratuïta, universal, transferible i sub-licenciable per a l'ús de qualsevol informació que s'introdueixi de forma directa o indirecta en la nostra Plataforma amb la finalitat d'utilitzar-ho en la pròpia plataforma o per al màrqueting dels nostres serveis (per qualsevol mitjà i en qualsevol mitjà).

Els comentaris o qualsevol un altre material que es publiqui en la Plataforma no pretenen establir la confiança a dipositar en la mateixa. D'aquesta manera, renunciem a qualsevol responsabilitat sorgida de la confiança dipositada en dites materials per part de qualsevol visitant de la Plataforma o de qualsevol persona que hagi rebut informació sobre el contingut de la mateixa.

Accepta complir, a tot moment, les instruccions d'ús de la Plataforma, que actualitzem cada cert període de temps.

 

DURACION DE L'ÚS DE LA PLATAFORMA

La periodicitat de l'ús i del pagament de quota de la plataforma s'estableix amb caràcter anual o mensual.

Si per motius aliens a la voluntat del fabricador l'empresa propietària de la plataforma decidís el seu tancament, podrà el fabricant rescindir el present contracte de forma unilateral amb un preavís de dos mesos d'antelació, sense generar dret algun d'indemnització ni al Fabricador ni al Distribuïdor.

 

RELACIONS AMB EL CLIENT

 1. El Client accepta que, com a conseqüència del desenvolupament tècnic de la plataforma, l'acceptació dels productes al mercat pot variar. Per això, el fabricant podrà unilateralment canviar les seves prestacions inicials, deixar de desenvolupar, de realitzar o de comercialitzar qualsevol d'elles o introduir aplicacions noves o substitutives de les anteriors, informant de tals decisions al Client amb la major antelació possible. Aquestes modificacions unilaterals mai donaran dret a indemnització alguna.

 2. El Client no tindrà dret a percebre ni reclamar indemnització alguna pel fet que el fabricant decideixi deixar de comercialitzar qualsevol dels serveis, modificar els preus i deixar de prestar o ampliar els serveis objecto d'aquest contracte.

 3. El fabricant ni el distribuïdor, no seran responsables de cap pèrdua de benefici esperat, de pèrdua de dades, danys als registres o qualsevol altre dany o perduda indirecta, o especial, derivat de l'ús de la plataforma objecto del present contracte. El Client no podrà efectuar cap reclamació, demanda o petició al fabricador ni al distribuïdor per cap de les esmentades perdudes i ni el fabricant ni el distribuïdor no indemnitzessin al Client per aquest tipus de reclamació.
 4. En qualsevol cas, i siguin cuales siguin les circumstàncies, la responsabilitat total del fabricador o del distribuïdor per pèrdues o danys o qualsevol altra causa mai podrà excedir de l'import de la llicència d'ús o del preu pagat pel client.

Ni el fabricant, ni el distribuïdor, tenen cap responsabilitat per cap defecte relacionat amb factors externs. Tampoc tindran responsabilitat alguna en el supòsit d'avaries o falta de servei dels servidors de la plataforma Reskyt, o per falta de servei de proveïdors d'internet.

Cap estipulació d'aquest contracte significa responsabilitat per al fabricant en relació amb les operacions i serveis prestats pel Distribuïdor als seus clients finals o amb qualsevol despesa realitzada pel Distribuïdor o els seus clients finals per a la utilització de la plataforma objecto del present contracte. El Distribuïdor és l'únic responsable de resoldre qualsevol reclamació presentada respecte als serveis que realitzi directament als seus clients finals.

 1. Ni el Fabricant ni el Distribuïdor, seran responsables de l'incompliment o retard en el compliment de les seves obligacions en relació amb el present contracte, per causes fora del seu control raonable. Amb caràcter identificatiu però no limitatiu podem esmentar fets tals com a vagues, ja fossin legals o il·legals, tancament patronal, incendis, inundacions, danys per causa d'aigua, insurreccions, actes o ordres de Governs, interrupcions de transport o de serveis d'utillatge, impossibilitat d'obtenció de materials a preus i condicions raonables, quarentenes o forces majors.
 2. El client autoritza al fabricador o distribuïdor perquè, almenys anualment, realitzi una enquesta sobre la qualitat del seu producte i dels serveis prestats pel canal de distribució, bé a través del seu departament intern de satisfacció de clients o d'empreses especialitzades.
 3. El Client és l'únic responsable de la utilització i conservació de l'usuari i contrasenya del panell de control per a l'accés via web a la Plataforma de Reskyt ja que són els identificadors necessaris per a l'accés a aquesta Plataforma i que permeten contrastar al Fabricador l'autenticació de l'accés del client i facilitar el permís a les actuacions que se sol·licitin des de la Plataforma. L'ús d'aquests identificadors i la comunicació, fins i tot a terceres persones, es produeix sota l'única responsabilitat del Client. D'igual forma, el Client es responsabilitzarà de les accions i sol·licituds que els usuaris autoritzats, als quals hagués atorgat els permisos necessaris, poguessin realitzar a través de la Plataforma.
 4. El Distribuïdor ha de donar suport al seu client. Si cobrés per això, serà un servei completament aliè al fabricador i a les clausulas establertes en el present contracte.

9.- El Fabricant, per millorar els usos de la plataforma podrà de forma periòdica actualitzar-la. Aquestes parades tècniques no es consideraran a cap moment com un mal funcionament de la plataforma ni donaran dret a indemnització alguna.

 

RESOLUCION DEL CONTRACTE D'ACCÉS

El present contracte d'ús de la plataforma es considerarà resolt per les següents causes:

 1. Per l'impagament de les quotes anuals
 2. Per incloure continguts de caràcter il·lícit, delictiu, racista, xenòfob, que resultin d'apologia del terrorisme o violació de drets humans, difamatòria, pornogràfica, constitutiva d'engany o estafa als seus destinataris o que de qualsevol manera infringeixi lleis o normatives aplicables o resultin atemptatoris contra drets de la propietat del Fabricador, el distribuïdor o tercers.
 3. El fabricant podrà resoldre el present contracte per causes no imputables al mateix com a força major, retirada del producte per tercers, etc.
 4. El fabricant podrà resoldre el present contracte per considerar que la plataforma Reskyt està obsoleta i que les altes d'aquest producte existents en un moment determinat no són suficients per mantenir l'estructura econòmica necessària per donar servei a l'esmentada plataforma. Per a això haurà de notificar-ho a l'altra part amb una antelació mínima de sis mesos a la resolució del contracte.
 5. La resolució del contracte per qualsevol de les seves formes possibles no donarà lloc a indemnització alguna per cap de les parts.

 

EL DESISTIMENT

D'altra banda, és necessari que a la pàgina web es posi a la disposició dels consumidors un formulari de desistiment perquè aquests el puguin prendre com a exemple quan exerceixin el seu dret a desistir del contracte, és a dir, quan anul·lin la compra d'un producte o la contractació d'un servei contractats mitjançant la pàgina web.

 

IMPORTANT: si no inclous això al teu web, et podran demanar la devolució del producte o servei durant un any.

 

DISPOSICIONS GENERALS

El fabricant no quedarà vinculat pels compromisos, promeses o actes realitzats pel Distribuïdor o personal del mateix, als seus clients, ni per expectatives errònies dels seus usuaris finals pel que fa a la funcionalitat de l'ús de la plataforma Reskyt.

El client renuncia a reclamar al fabricador o al distribuïdor indemnització alguna per qualssevol danys derivats de la perduda de la inversió realitzada o dels beneficis presents o futurs com a conseqüència de la terminació del present contracte.

El fabricant i el distribuïdor no ostentaran responsabilitat alguna enfront del Client ni enfront de l'Administració Pública o qualsevol altra entitat, fins i tot policial, sobre els continguts que s'incorporin en la plataforma Reskyt per part dels usuaris del client.

En la Plataforma els Usuaris poden trobar diversos enllaços (“links”) que li conduïssin a pàgines Web independents d'aquesta. La seva única finalitat serà la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet relacionades amb els serveis oferts o de caràcter general. La seva inserció en aquesta Plataforma està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial que, si escau, puguin correspondre als seus autors i titulars legítims. El Fabricant es compromet a eliminar tota actuació fraudulenta comunicada fefaentment, però per pertànyer a terceres parts no pot exercir control sobre elles i, per tant, no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

 

ÚS DE COOKIES I SEGUIMENT D'IPS

La plataforma utilitza un analitzador de tràfic que empra petits programes denominats i coneguts com “cookies” que ens donen a conèixer certa informació sobre l'ús del nostre Lloc:

Podem recaptar informació sobre el seu ordinador, inclòs, si escau, la seva adreça d'IP, sistema operatiu i tipus de navegador. Es tracta de dades estadístiques sobre com navegues per la nostra Plataforma. Les cookies contenen informació que es transfereix al disc dur del seu ordinador.

Les cookies ens ajuden a millorar la nostra Plataforma i a prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:

Fer una estimació sobre nombres i patrons d'ús.

Emmagatzemar informació sobre les preferències i personalitzar la nostra Plataforma de conformitat amb els interessos individuals del visitant.

Accelerar les cerques.

Renonocer al visitant quan torna de nou a la nostra Plataforma.

Aquesta Plataforma utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al lloc web a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l'ús de la Plataforma, recopilant informes de l'activitat de la Plataforma i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google.

Pot l'usuari rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, l'usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d'aquesta Plataforma. En utilitzar aquesta Plataforma l'usuari consent el tractament d'informació del mateix en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

A aquests efectes, s'informa que Google Inc. té la consideració de “port segur” quant a la normativa de protecció de dades personals.

L'Usuari dóna el seu previ consentiment, excepte indicació en contrari, a l'ús de “cookies”. L'Usuari autoritza també els seguiments de la seva IP durant la navegació en la Plataforma

L'usuari pot negar-se a acceptar cookies activant la configuració en el seu navegador que permet rebutjar les cookies. No obstant això, si l'usuari selecciona aquesta configuració, potser no pugui accedir a determinades parts de la Plataforma o no pugui aprofitar-se d'algun dels nostres serveis. Tret que hagi ajustat la configuració del seu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan es connecti a la nostra Plataforma.

Seguint les directrius europees de la normativa de protecció de dades que puguin veure's afectats per l'ús de cookies, informem que els diferents navegadors d'Internet compten amb eines de configuració perquè l'Usuari, si ho desitja, pugui desactivar i/o eliminar aquestes cookies o bé activar en el seu navegador la manera de navegació privada.

Com a informació addicional a l'Usuari, aportem on pot trobar la configuració dels principals navegadors per al seu desitjat tractament de cookies.

Firefox 
Dins del títol Firefox situat en la barra superior, entrem en Preferències i seleccionem l'apartat de “Privadesa”. Aquí trobem les opcions que el navegador ens facilita per a la gestió de la nostra privadesa.

Chrome 
Dins del títol Chrome situat en la barra superior, entrem en Preferències i seleccionem l'apartat “Avançada”, dins d'aquest apartat trobem l'opció de privadesa. Entrat en privadesa trobarem les opcions de configuració per les cookies.

Safari 
Dins del títol Safari situat en la barra superior, entrem en Preferències i seleccionem l'apartat de “Seguretat”, en aquest apartat trobarem les opcions per a la configuració de l'acceptació de “cookies”

Explorer 
Dins de l'explorador hem de dirigir-nos a l'opció de “eines”, una vegada allí, trobarem les “opcions d'Internet” i en aquesta mateixes ens hem de dirigir a la pestanya de “Privadesa”, aquí podrem configurar el grau de privadesa que desitgem en la nostra navegació per Internet.

Aquestes especificacions dels navegadors poden canviar amb el pas del temps, per la qual cosa aquestes configuracions poden modificar-se periòdicament, sense que aquest fet modifiqui per res l'indicat.

 

NORMATIVA APLICABLE

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre

El Reglament que la desenvolupa, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Reglament Europeu de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016.

Llei 34/2002, LSSICE

Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

 

RENÚNCIA A QUALSEVOL RESPONSABILITAT

Aquesta pàgina i els seus components s'ofereixen únicament amb finalitats informatives.

RESKYT ONLINE SL, titular d'aquesta pàgina no es fa responsable de l'exactitud, utilitat o disponibilitat de qualsevol informació que es transmeti o posi a disposició a través de la mateixa; no serà responsable per qualsevol error o omissió en aquesta informació.

Els usuaris d'aquesta pàgina que donin les seves dades personals, amb l'acceptació del consentiment informat renuncien a qualsevol indemnització que per l'ús legal d'aquestes dades els pogués correspondre, no podent exercir cap reclamació legal per això.  De voler ostentar-la, no han de cedir les seves dades en aquest lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en el Lloc web pertanyen a RESKYT ONLINE SL.  

La totalitat del contingut del lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, imatges, material gràfic o artístic present a la web, són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, inscrits en els corresponents registres públics sota la titularitat de RESKYT ONLINE SL o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

S'autoritza a qualsevol persona física o jurídica l'establiment a les seves pàgines o llocs web d'enllaços a la web, tant a la seva pàgina principal com a qualsevol de les seves pàgines. No obstant això, es prohibeixen expressament els enllaços a qualsevol de les pàgines del lloc web que impliquin el visionat de les mateixes en el navegador per mitjà de marcs o frames.

Tots els continguts que es mostren en aquesta web, estan subjectes i protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La pàgina i el seu contingut original, les característiques i la funcionalitat són propietat de RESKYT ONLINE SL i estan protegits per drets d'autor de caràcter internacional, marques registrades, patents, secrets comercials i altres lleis de propietat intel·lectual o de drets de propietat.

 

PROTECCION DE DADES

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'Usuari accepta que les dades personals aportades al moment del seu registre o qualsevol un altre facilitat a RESKYT ONLINE SL, per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporats al fitxer de clients, potencials i contactes de RESKYT ONLINE SL, amb la finalitat de recaptar les dades necessàries per donar resposta a les sol·licituds d'informació, contacte, contractació i/o de pressupost, gestió de clients, facturació, cobraments i pagaments, obtenció d'estadístiques i històrics comercials.

També per al compliment de les obligacions fiscals i legals derivades de la prestació dels seus serveis i productes.

A més, seran utilitzats per fer-li arribar informació, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic SMS, etc.) sobre productes i serveis relacionats amb els contractats o sol·licitats.  En el cas de comunicacions comercials mitjançant mòbil, correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions a través de dita mitjana.

La nostra empresa té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta.

Finalment t'informem que pots exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat i oblit en RESKYT ONLINE SL, mitjançant correu gratuït enviat a [email protected]  i sota els termes previstos en la Llei Orgànica 15/99 i normativa de desenvolupament i pels procediments definits a aquest efecte per aquesta empresa.

 

INFORMACION ESPECIFICA PER SER DESENVOLUPADORS D'APLICACIONS  APP

En compliment amb la normativa específica del Grup de Treball 29, en relació a la nostra activitat com a desenvolupadors d'aplicacions APP complim específicament cadascun d'aquests apartats en relació amb les dades dels quals ens has donat el consentiment informat:

 • Coneixem i complim les nostres obligacions com a responsables del tractament de dades quan processem dades a partir d'usuaris i sobre ells.
 • Coneixem i complim les nostres obligacions com a responsables del tractament de les dades quan realitzem contractes amb encarregats de tractaments de dades, així com quan externalitzem la recollida i el tractament de dades personals a desenvolupadors, programadors i proveïdors d'emmagatzematge en núvol. Actualment els nostres proveïdors són Amazon com Cloud, Google Analitics i Mailchimp.
 • Sol·licitem el consentiment abans que les aplicacions comencin a recollir informació del dispositiu o mostrar el seu contingut. Aquest consentiment és lliure, específic i informat.
 • Som conscients que el consentiment no legitima el tractament de dades excessiu o desproporcionat. Solament recollim dades autoritzades per l'usuari. El nostre client pot crear formularis de sol·licitud de dades, recaptant altres tipus d'informació que estarà dipositada en els nostres servidors. Per la nostra banda tenim la responsabilitat del seu correcte emmagatzematge com a servei cloud i de no utilitzar aquesta informació. És responsabilitat del nostre client la utilització d'aquestes dades.
 • Informem sobre les finalitats del tractament de dades, que estan ben definits i són comprensibles, abans d'instal·lar l'aplicació, i no canviem aquestes finalitats sense renovar l'autorització. No utilitzem cap dada amb finalitats publicitàries o per cedir-ho a terceres persones.
 • Permetem als usuaris revocar l'autorització i desinstal·lar l'aplicació, i, si escau, suprimir les dades.  Qualsevol usuari es pot desinstal·lar l'APP quan desitgi. També pot revocar l'autorització de recepció de notificacions, de localització i d'accés a la galeria d'imatges.
 • Respectem el principi de minimització de dades i recollim solament les dades estrictament necessàries per realitzar la funció desitjada. La nostra empresa solament recull en les seves BBDD informació autoritzada o introduïda pel client en el supòsit de formularis.
 • Prenem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades personals que tracten, en totes les fases del disseny i la posada en pràctica de l'aplicació, és a dir, la privadesa des del disseny. L'empresa Reskyt Online és la responsable de garantir la protecció de les BBDD i el responsable de la custòdia de les dades és Eric Corbella Sàlvia.
 • Els nostres clients ofereixen un punt de contacte únic als usuaris de l'aplicació.
 • Proporcionem una política de privadesa llegible, comprensible i fàcilment accessible, que informa als consumidors, com a mínim, sobri: qui som, detallant la identitat i dades de contacte, quines categories precises de dades personals recopilarem i tractarem en l'aplicació, per què és necessari el tractament de dades, per a quins objectius precisos, si les dades es comunicaran a tercers, donant no una mera descripció genèrica, sinó una descripció concreta de qui es comunicaran les dades, quins drets tenen els usuaris per retirar el consentiment i suprimir les dades.
 • Permetem als usuaris d'aplicacions exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i oblit al tractament de les dades, i t'informem de l'existència d'aquests mecanismes.

Els usuaris poden revocar les autoritzacions de recepció de notificacions, de localització i d'accés a la galeria d'imatges. Qualsevol usuari pot desinstal·lar-se l'App a qualsevol moment. Els sistemes operatius dels smartphones són els encarregats de gestionar aquesta operativa.

 • Tenim definit un període raonable de conservació de les dades recaptades amb l'aplicació i fixat prèviament un període d'inactivitat després del qual el compte es considerarà expirada.

La caducitat de la conservació de la informació ve derivada de la vida del smartphone o la desinstal·lació de l'App. Quan s'envia una notificació a una App que ha estat desinstal·lada, automàticament s'esborra de la BBDD les dades autoritzades pel client en el seu moment.

 • Actualment no tenim cap App amb aplicació destinada als menors d'edat. Quan es publica una App per a un client, els markets realitzen un qüestionari per determinar l'edat mínima per a la descàrrega i utilització de l'App

Com a plataforma d'aplicacions complim els següents requisits:

 • Coneixem i complim les nostres obligacions com a responsables del tractament de dades quan processem dades a partir d'usuaris i sobre ells.
 • Complim amb l'obligació dels desenvolupadors d'aplicacions d'informar, incloent els tipus de dades al fet que l'aplicació pot accedir i amb quines finalitats, i si les dades s'intercanvien amb tercers.
 • Informem detalladament sobre els controls que realitzen de les sol·licituds de l'aplicació, situacions de protecció de dades i de la intimitat.

 

MENORS D'EDAT

Els nostres serveis i productes són per a majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seves dades personals.

 

Política d'enllaços de la nostra web: responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El servei d'accés al Portal inclou enllaços o links que poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals RESKYT ONLINE SL no exerceix cap tipus de control. En aquests casos, RESKYT ONLINE SL actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb el que es disposa en l'article 17 de la LSSICE. RESKYT ONLINE SL no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

 

No volem que ens enllacin a altres pàgines, quedant prohibit deep-links, enllaços IMG o d'imatge, frames, que puguin fer entendre a l'usuari que estan a una altra web que no és la nostra.

L'Usuari ha de ser conscient que nostra empresa no és responsable de les pràctiques de privadesa d'aquestes altres webs.

Recomanem als usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d'aquests links estan abandonant nostra web i que llegeixin les polítiques de privadesa d'aquestes altres webs que recaptin dades personals.

La present política de privadesa només s'aplica a les dades personals recaptades a través d'aquesta web.

 

CLAUSULA DE RESCISION

Podem cancel·lar el teu accés a la pàgina, sense causa o avís, la qual cosa podrà resultar en la confiscació i destrucció de tota la informació que estigui associada amb el seu compte. Totes les disposicions d'aquest acord que, per la seva naturalesa, hagin de sobreviure a la cancel·lació sobreviuran a ella, incloent sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

 

CANVIS DE CONDICIONS

L'empresa es reserva el dret de modificar aquestes condicions quan ho consideri oportú; així mateix, l'ús permanent de la pàgina significarà la seva acceptació de qualsevol ajust a tals termes. Si hi ha algun canvi en la nostra política de privadesa, anunciarem a la nostra pàgina principal i en altres pàgines importants del nostre lloc que s'han fet tals canvis. Si hi ha algun canvi a la nostra pàgina respecte a la manera en què usem la informació d'identificació personal dels nostres clients, enviarem una notificació per correu electrònic o correu postal a aquells que siguin afectats pel canvi. Tot canvi en la nostra política de privadesa es publicarà a la nostra pàgina 30 dies abans que tals canvis ocorrin. Per tant, se li recomana tornar a llegir aquesta declaració de manera regular.


SUBMISSIÓ A TRIBUNALS

El codi de conducta de www.reskyt.com és el derivat de la correcta aplicació de les lleis existents, així com de l'aplicació de les mateixes des del sentit comú.

Amb renúncia dels seus propis furs, les persones que contractin a través de la web www.reskyt.com se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Lleida.

El present contracte es formalitza en llengua castellana.

Les condicions generals a les quals està sotmès aquest contracte es troben a la web www.reskyt.com/legal